Mesafeli Satış Sözleşmesi, İade & Geri Ödeme Politikası

Bu Sözleşme, MÜŞTERİ'nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SARP SÜERDAŞ'a ait sarpsuerdas.net elektronik ticaret internet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") MÜŞTERİ'ye satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. MÜŞTERİ bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 1 – TARAFLAR 
SARP SÜERDAŞ’IN; 
Telefon: 05433715691 
E-Posta: sarp@sarpsuerdas.net 
Banka Hesabi: TR02 0011 1000 0000 0076 6446 34 
Mersis No: 3138785160200015

 

MÜŞTERİ’nin; 
Adı: 
Soyadı: 
Adres: 
Telefon: 
E-Posta:

Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT 
Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve MÜŞTERİ'nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının MÜŞTERİ'nin bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde MÜŞTERİ'nin SARP SÜERDAŞ tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta MÜŞTERİ'ye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 6. maddesinde belirtilmiştir.

Ürün: 
Birim 
Abonelik Süresi: 
Adet: 
Ödeme Tutarı: 
Teslimat Bilgileri: 
Adı: 
Soyadı: 
Adres: 
Telefon: 
E-Posta:

Fatura Bilgileri 
Adı: 
Soyadı: 
Adres: 
Telefon: 
E-Posta:

Madde 3- MÜŞTERİ'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR 
MÜŞTERİ, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabul edilmesi ile birlikte kurulmasından, siparişi vermeden ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyit etmekte olup, bu hususları peşinen kabul eder: 
-- SARP SÜERDAŞ'ın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, 
-- Ürünler'in İNTERNET SİTESİ'nden satın alınması ile ilgili aşamalar ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine elveren amaca uygun araçlar-yöntemlerin var olduğunu, 
-- SARP SÜERDAŞ tarafından kullanılan MÜŞTERİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve MÜŞTERİ'ye elektronik iletişim kuralları ile MÜŞTERİ'nin bu hususlarda SARP SÜERDAŞ'a verdiği izinler, MÜŞTERİ'nin kanuni hakları, SARP SÜERDAŞ'ın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, 
-- Ürünler için varsa, SARP SÜERDAŞ tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, 
-- Ürünler için SARP SÜERDAŞ tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere MÜŞTERİ'nin SARP SÜERDAŞ'a ödeyeceği toplam bedel), 
-- Ürünler'in MÜŞTERİ'ye teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, 
-- Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, 
-- MÜŞTERİ'nin cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler, 
-- MÜŞTERİ'nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda MÜŞTERİ'nin cayma hakkını kaybedeceği, 
-- Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürünler’in cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulması veya bir değişikliğe uğraması durumunda MÜŞTERİ'nin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SARP SÜERDAŞ'a karşı sorumlu olacağı, SARP SÜERDAŞ'ın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı MÜŞTERİ'ye yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği, 
-- Cayma hakkının bulunduğu durumlarda MÜŞTERİ’nin Ürünleri SARP SÜERDAŞ'a ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar, 
-- MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı, 
-- Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulmasından sonra MÜŞTERİ'ye elektronik posta ile gönderildiğinden MÜŞTERİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SARP SÜERDAŞ'ın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği, 
-- Uyuşmazlık hallerinde MÜŞTERİ'nin SARP SÜERDAŞ'a iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne iletebileceği.

Madde 4 - CAYMA HAKKI 
MÜŞTERİ Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içerisinde SARP SÜERDAŞ’a iletilmesi gerekli olup, 
cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 (ondört) günlük kanuni cayma hakkı süresi dolmadan, açık bir şekilde, yazılı/sözlü olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SARP SÜERDAŞ’a yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak MÜŞTERİ, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

MÜŞTERİ cayma hakkını kullanmak için, cayma kararını bildiren başkaca açık bir beyanda da bulunabilir. Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü MÜŞTERİ’ye aittir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildiriminin yanı sıra 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ye teslim edilen Ürün'ün gönderildiğine ilişkin fatura aslının SARP SÜERDAŞ’a iadesi gereklidir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SARP SÜERDAŞ’a teslim edilmesi zorunludur. MÜŞTERİ, Ürün’ün mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen kullanım ve/veya değer azalmalarından ve/veya hasarlardan sorumlu olacaktır.

Ancak MÜŞTERİ’nin kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) MÜŞTERİ'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, MÜŞTERİ siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil), 
b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, 
c) teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar (yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb.) 
d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, 
e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri, 
f) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, 
g) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, 
h) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, 
ı) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, 
i) MÜŞTERİ onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve 
k) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile MÜŞTERİ'nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, MÜŞTERİ, cayma süresi içinde Ürün’ü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde Ürün’de meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü Ürün’de değişiklik veya bozulma olursa MÜŞTERİ cayma hakkını kaybedebilir; ya da SARP SÜERDAŞ tarafından kabul edildiği hallerde, MÜŞTERİ’ye iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

Söz konusu cayma hakkının MÜŞTERİ tarafından süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren azami on (10) gün içerisinde, SARP SÜERDAŞ'ın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. İNTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, MÜŞTERİ Ürün'ü, söz konusu kargo firmasının, bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde MÜŞTERİ'den masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, MÜŞTERİ tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili belirtilen bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SARP SÜERDAŞ'a ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün MÜŞTERİ'ye teslim masrafları MÜŞTERİ'ye, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

MADDE 5- GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR 
İNTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

5.1. MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SARP SÜERDAŞ tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik/teknolojik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler MÜŞTERİ cihazından girildiğinden MÜŞTERİ nezdinde korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

5.2. MÜŞTERİ'nin İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SARP SÜERDAŞ, dahil olduğu, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, yukarıda belirtilen kişi ve kurumlar nezdinde, MÜŞTERİ’ye daha iyi hizmet verilmesini temin etmek amacıyla süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemeler ile paylaşılabilir. MÜŞTERİ özellikli kişisel verilerin ya da kişisel olan-olmayan, mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, saklanmasına, paylaşımına, işlenmesine, transfer edilmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına peşinen ve açık bir şekilde muvafakat etmiştir.

5.3. MÜŞTERİ, SARP SÜERDAŞ'a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak kişisel verilerinin kullanımını, işlenmesini ve/veya kendisine yapılacak bildirimlerin durdurmasını her zaman talep edebilir. MÜŞTERİ'nin bu husustaki açık bildirimine uygun olarak, SARP SÜERDAŞ ilgili kişisel verilerin işlenmesini ve/veya MÜŞTERİYE bildirimde bulunulmasını, onunla iletişime geçilmesini yasal azami süreler içerisinde durduracaktır; ayrıca MÜŞTERİ talep eder ise, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olmayanlar haricindeki kişisel bilgileri, veri kayıt sisteminden tamamen silecek ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonimleştirecektir. MÜŞTERİ dilerse, kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ile ilgili konularda ya da kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi için, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi için, verilerin silinmesi veya yok edilmesi için, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonuç doğruması durumunda buna itiraz etmek için, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesi için ve benzeri tüm konularda SARP SÜERDAŞ'a her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bu konularda bilgi talep edebilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir. Bu süreler dışında yapılan bildirimler, hukuki gerekçesi MÜŞTERİ’ye açıklanarak kabul edilmeyebilir.

5.4. İNTERNET SİTESİ'ne ait ve onun parçası olarak sunulan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda, SARP SÜERDAŞ'ın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SARP SÜERDAŞ'a aittir.

5.5. SARP SÜERDAŞ yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği dilediği zaman yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SARP SÜERDAŞ tarafından İNTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır. Söz konusu değişiklikler MÜŞTERİ’nin kanundan kaynaklanan haklarını kullanmasını etkilemeyecektir.

5.6. İNTERNET SİTESİ'nden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu SARP SÜERDAŞ’a ait değildir. Bu şekilde ulaşılan diğer sitelere ilişkin olarak bunların kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olacak, oluşabilecek ihtilaflar ile bunların herhangi bir neticesinden SARP SÜERDAŞ hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Madde 6- GENEL HÜKÜMLER 
6.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal süre aşılmamak koşulu ile MÜŞTERİ'ye veya İNTERNET SİTESİ'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. SARP SÜERDAŞ, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının MÜŞTERİ'nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, MÜŞTERİ'nin Ürünü, kargo firmasının, SARP SÜERDAŞ tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Abonelik süresi boyunca müteakip aylara ilişkin Ürün teslimatı her ayın ilk 7 (yedi) işgünü içerisinde yapılacaktır.

6.2. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) MÜŞTERİ’ye aittir. SARP SÜERDAŞ, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını MÜŞTERİ'ye yansıtmayabilir.

6.3. Ürünlerin teslimatı anında MÜŞTERİ'nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SARP SÜERDAŞ, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecek olup, Ürün Sözleşme’ye uygun olarak teslim edilmiş olacaktır. Ürün’ü MÜŞTERİ tarafından belirtilen teslimat adresinde teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. Ürün, MÜŞTERİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SARP SÜERDAŞ sorumlu tutulamaz. Bu hallerde MÜŞTERİ'nin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SARP SÜERDAŞ'a iade edilmesinden dolayı oluşacak giderler de MÜŞTERİ'ye aittir.

6.4. MÜŞTERİ, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SARP SÜERDAŞ sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.5. MÜŞTERİ'nin, SARP SÜERDAŞ tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin SARP SÜERDAŞ'a teslimattan önce tamamen ödenmemesi halinde SARP SÜERDAŞ, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SARP SÜERDAŞ'a ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 (üç) gün içinde MÜŞTERİ tarafından SARP SÜERDAŞ'a iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi MÜŞTERİ’nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. SARP SÜERDAŞ'ın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından, MÜŞTERİ'nin Ürün’ün satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça MÜŞTERİ’ye sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; işlem bu çerçevede gerçekleşse de SARP SÜERDAŞ ilgili Ürün satış bedelini her halükarda defaten tahsil edecektir. Bu kapsamda gerçekleşen Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir; peşin satıştır. SARP SÜERDAŞ'ın ayrıca kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. MÜŞTERİ'nın temerrüdü halinde, herhangi bir mahkeme kararını beklemeksizin, yürürlükteki ilgili mevzuatın öngördüğü oranda aylık temerrüt faizi uygulanabilir.

6.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü ve işbu Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addedilebilecek durumlar nedeni ile taahhüt ettiği sürede ve yasal olarak belirlenen azami süre zarfında teslim edilememesi durumunda, SARP SÜERDAŞ teslimat ile ilgili olarak MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. Bu durumda MÜŞTERİ siparişi SARP SÜERDAŞ’a yazılı olarak bildirmek suretiyle iptal edebilir veya olağanüstü durum/mücbir sebep sonuna kadar bekleyebilir.

SARP SÜERDAŞ’ın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında olağanüstü olay/mücbir sebep olarak addolunacak olaylara örnek olarak ve sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki durumlar verilebilir.

1- Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler, 
2- Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı, sıkıyönetim ilan edilmesi, 
3- Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın ve sair doğal afetler, 
4- Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı, 
5- Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı, 
6- Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları, 
7- Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar, 
8- Yoğun trafik ve haberleşmenin kesilmesi.

SARP SÜERDAŞ kontrolü dışındaki olağanüstü olay/mücbir sebebi sonlandırmak veya olağanüstü olay/mücbir sebebe rağmen Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

6.7. SARP SÜERDAŞ Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde MÜŞTERİ'yi kanuna uygun olarak bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir; ki bu durumda Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

6.8. Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olan caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (ondört) gün içinde MÜŞTERİ'ye iade edilir. Bu durumda aşağıdaki kurallar uygulanacaktır: 
— İade MÜŞTERİ'nin SARP SÜERDAŞ'a Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de MÜŞTERİ kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin SARP SÜERDAŞ tarafından yapılmasında sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ olası gecikmeler için SARP SÜERDAŞ’ın herhangi bir şekilde müdahale etmesinin mümkün olmadığını ve buna ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi MÜŞTERİ hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir). 
— SARP SÜERDAŞ'ın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. 
— Sözleşme'nin SARP SÜERDAŞ'ın edimini ifa etmemesinden ötürü MÜŞTERİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin MÜŞTERİ kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

6.9. MÜŞTERİ Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SARP SÜERDAŞ iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SARP SÜERDAŞ'a dilediği zaman bildirebilir.

6.10. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, Kullanım Koşulları’nda keza İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

6.11. MÜŞTERİ, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden dolayı, söz konusu Ön Bilgilendirme’yi, Kullanım Koşulları’nı ve bu Sözleşme'yi, ilgili e-postayı (mail) kendi cihazına kaydedip saklayarak bunlara her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, bunlar SARP SÜERDAŞ nezdindeki sistemlerde 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilir.

6.12. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SARP SÜERDAŞ’ın kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; tarafların ilgili yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

6.13. SARP SÜERDAŞ’ın kusurundan kaynaklı olarak işbu Sözleşme’de belirtilen nitelikte Ürün sunulamaması, ayıplı ürün sunulması halinde, MÜŞTERİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

Madde 7- MÜŞTERİ'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ 
Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. MÜŞTERİ, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SARP SÜERDAŞ'ın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme Ön Bilgilendirme’yi, Kullanım Koşulları’nı (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SARP SÜERDAŞ ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme'nin 4. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu Ön Bilgilendirme, Kullanım Koşulları, gerekse bu Sözleşme, MÜŞTERİ'nin SARP SÜERDAŞ'a bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte olup, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Ticari elektronik ileti: Müşteri işbu Sözleşme’yi kabulü ile SARP SÜERDAŞ’ın kendisine mal, hizmet ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla; temenni ve kutlama içerikli elektronik iletiler göndermesine açık rızası olduğunu peşinen kabul ve beyan etmektedir. MÜŞTERİ’nin, SARP SÜERDAŞ’ın kendisine söz konusu elektronik iletileri göndermesini reddetmek istemesi halinde ise, ilgili ret bildirimini, iptal@sarpsuerdas.net adresinden SARP SÜERDAŞ’a serbestçe iletme hakkı bulunmaktadır.

Sepet

Başka ürün bulunmamaktadır

Sepetiniz şu anda boş.